Tổng hợp các đoạn mã ngắn cho WordPress

Một trong những cái hay của WordPress là khả năng tùy chỉnh của nó, dù bạn là người mới sử dụng WordPress, nó cũng rất dễ sử dụng, dễ hiểu. Đó là bạn có thể tùy chỉnh nó thông qua các đoạn mã ngắn cho WordPress. Bài này mình sưu tầm một số đoạn mã hay hữu ích cho WordPress để cho các bạn sử dụng trên trang web của mình.

Bạn có thể thêm những đoạn code này vào trang web của mình bằng cách sử dụng plugin Code Snippets hoặc trong functions.php của chủ đề. 

Dưới đây là một số đoạn mã hữu ích cho WordPress:

1. Tắt Thanh công cụ dành cho quản trị viên

Nếu bạn muốn tắt thanh công cụ quản trị WordPress trên tất cả các trang cho người dùng đã đăng nhập, hãy sử dụng đoạn mã bên dưới trong các chủ đề functions.php của bạn.

//Disable WordPress admin bar for all logged in users
add_filter('show_admin_bar', '__return_false');

2. Hiển thị hình thu nhỏ bài đăng của trong nguồn RSS

Theo mặc định, WordPress chỉ hiển thị văn bản trong nguồn cấp dữ liệu RSS. Nhưng nếu bạn muốn bao gồm hình ảnh đại diện của bài viết, hãy sử dụng đoạn mã này.

//This will prepend your WordPress RSS feed content with the featured image
add_filter('the_content', 'smartwp_featured_image_in_rss_feed');
function smartwp_featured_image_in_rss_feed( $content ) {
 global $post;
 if( is_feed() ) {
  if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
   $prepend = '<div>' . get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'medium', array( 'style' => 'margin-bottom: 10px;' ) ) . '</div>';
   $content = $prepend . $content;
  }
 }
 return $content;
}

3. Thay đổi chữ “đọc thêm” cho đoạn trích

Bạn muốn thay đổi đoạn “đọc thêm” trong WordPress hay tạo một nút với HTML. Hãy sử dụng đoạn mã dưới.

// Changing excerpt more
function smartwp_change_excerpt_more_text( $more ){
 global $post;
 return '&hellip; <a class="read-more" href="'.get_permalink($post->ID).'" title="'.esc_attr(get_the_title($post->ID)).'">'.'Read More &raquo;'.'</a>';
}
add_filter('excerpt_more', 'smartwp_change_excerpt_more_text');

4. Thay đổi độ dài đoạn trích của bài đăng

Theo mặc định, độ dài của đoạn trích trong WordPress là 55 từ. Đoạn mã này sẽ thay đổi độ dài của đoạn trích thành 25 từ hoặc bạn có thể giá trị bạn muốn.

//Change the default excerpt length in WordPress (default is 55 words)
function smartwp_change_excerpt_length( $length ) {
 return 25;
}
add_filter( 'excerpt_length', 'smartwp_change_excerpt_length', 9999);

5. Thêm người dùng quản trị bằng PHP

Sẽ có trường hợp chúng ta làm việc trên một trang web mới mà không có thông tin đăng nhập. Thì đoạn mã này hữu ích để thêm quản trị viên mới vào một trang web bằng cách sử dụng function.php của chủ đề.

//Create an admin user
function smartwp_create_admin_user(){
 $username = 'yourusername';
 $password = '2JyAEQJ9B9Jf5T8a';
 $email = 'change@me.com';
 //This will ensure it only tries to create the user once (based on email/username)
 if ( !username_exists( $username ) && !email_exists( $email ) ) {
  $userid = wp_create_user( $username, $password, $email );
  $user = new WP_User( $userid );
  $user->set_role( 'administrator' );
 }
}
add_action('init', 'smartwp_create_admin_user');

6. Bật Shortcodes trong văn bản Widgets

Các mã Shortcodes  cực kỳ mạnh mẽ trong WordPress và việc có thể sử dụng chúng trong các widget là rất hữu ích. Đoạn mã này sẽ cho phép bạn thêm các mã Shortcodes trong tiện ích văn bản và thực thi chúng.

//Enable shortcodes in text widgets
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

7. Thay đổi logo WordPress trong trang admin

Bạn có thể thay đổi logo bên trái trang quản trị bằng đoạn code sau.

Nhớ thay đường dẫn hình ảnh của mình nha.

//Adds a custom logo to the top left of the WordPress admin
function smartwp_custom_logo_wp_dashboard() {
 echo "<style type='text/css'>
  #wpadminbar #wp-admin-bar-wp-logo > .ab-item .ab-icon:before {
   background-image: url('" . get_bloginfo('stylesheet_directory') . "https://ngayhomdo.net/wp-content/uploads/2021/06/logo.png');
   background-size: contain;
   background-position: 0 0;
   color:rgba(0, 0, 0, 0);
  }
  #wpadminbar #wp-admin-bar-wp-logo > .ab-item .ab-icon {
   background-position: 0 0;
  }
  </style>";
}
add_action('wp_before_admin_bar_render', 'smartwp_custom_logo_wp_dashboard');

8. Loại bỏ jQuery Migrate

jQuery Migrate bổ sung hỗ trợ cho các phiên bản jQuery cũ hơn, thường hữu ích cho các chủ đề cũ hơn. Theo thật tế, hiếm khi cần đến nó, vì vậy tốt nhất là xóa nó để loại bỏ một yêu cầu khỏi tải trang, tăng tốc độ tải trang.

Sau khi xóa jQuery Migrate, hãy kiểm tra lại một vài trang của bạn để đảm bảo trang web vẫn hoạt động bình thường nhé.

//Remove jQuery migrate
function smartwp_remove_jquery_migrate( $scripts ) {
 if ( !is_admin() && !empty( $scripts->registered['jquery'] ) ) {
  $scripts->registered['jquery']->deps = array_diff( $scripts->registered['jquery']->deps, ['jquery-migrate'] );
 }
}
add_action('wp_default_scripts', 'smartwp_remove_jquery_migrate');

9. Giới hạn bản nháp bài viết trên WordPress

Nhiều khi để viết một bài viết chung ta phải viết nháp có khi đến hàng trăm bản sẽ được lưu sở cơ sở dữ liệu. Điều này không cần thiết. Chúng ta chỉ cần 3 đến 5 bản nháp là hợp lý.

if (!defined('WP_POST_REVISIONS')) define('WP_POST_REVISIONS', 5);
if (!defined('WP_POST_REVISIONS')) define('WP_POST_REVISIONS', false);

10. Xóa “riêng tư” khỏi tiêu đề bài đăng riêng tư của bạn

Mấy bài viết để chế độ riêng tư sẽ có từ “Riêng tư” kèm bên tiêu đề. Nhìn không được hay lắm. Dùng đoạn code dưới để lại bỏ nó.

//Remove the Private/Protected From Your Post Titles
function the_title_trim($title) {

$title = attribute_escape($title);

$findthese = array(
'#Protected:#',
'#Private:#'
);

$replacewith = array(
'', // What to replace "Protected:" with
'' // What to replace "Private:" with
);

$title = preg_replace($findthese, $replacewith, $title);
return $title;
}
add_filter('the_title', 'the_title_trim');

11. Xóa số phiên bản WordPress

Trong trường hợp bạn muốn ẩn phiên bản WordPress của mình, bạn có thể thêm đoạn mã này vào function.php của mình

// Remove the version number of WP
// Warning - this info is also available in the readme.html file in your root directory - delete this file!
remove_action('wp_head', 'wp_generator');

12. Ẩn thông báo cập nhật WordPress

Đôi khi cập nhật những phiên bản mới sẽ gây lên lỗi cho web của bạn. Hoặc bạn cần trì hoãn việc cập nhật để sao lưu trang web trước khi thực hiện cập nhật. Thì dùng mã này.

// Hide WordPress Update
function wp_hide_update() {
remove_action('admin_notices', 'update_nag', 3);
}
add_action('admin_menu','wp_hide_update');

13. Xóa trường URL nhận xét

Nếu blog của bạn liên tục bị những người comment rác, bạn có thể xóa trường URL khỏi các nhận xét, điều này sẽ lấy đi lý do để họ tiếp tục spam.

//Remove URL Comment
function remove_comment_fields($fields) {
unset($fields['url']);
return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','remove_comment_fields');

14. Tắt Widget không dùng tới

Với những Widget không dùng tới bạn có thể tắt, xóa nó đi, để nhẹ hơn.

// Tat widget khong dung
add_action( 'widgets_init', function () {
unregister_widget( 'WP_Widget_Pages' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Calendar' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Archives' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Links' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Meta' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Search' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Text' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Categories' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Recent_Posts' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Recent_Comments' );
unregister_widget( 'WP_Widget_RSS' );
unregister_widget( 'WP_Widget_Tag_Cloud' );
unregister_widget( 'WP_Nav_Menu_Widget' );
}, 11);

15. Sử dụng font chữ Google cho WordPress

Có nhiều cách để sử dụng font chữ ngoài, như của Google. Một trong những cách đơn giãn là dùng code sau.

// Su dung font chu Google
function google_fonts() {
wp_register_style( 'OpenSans', '//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700,800' );
wp_enqueue_style( 'OpenSans' );
}
add_action( 'wp_print_styles', 'google_fonts' );

16. Chuyển hướng người dùng đăng ký đển một trang mới

// Chuyen huong nguuoi dang ky den trang moi
function wps_registration_redirect(){
return home_url( '/finished/' );
}
add_filter( 'registration_redirect', 'wps_registration_redirect' );

17. Thay đổi kích thước ảnh mặc định bằng code

// bật hỗ trợ add_image_size (enable the add_image_size function)
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
add_image_size( 'post-thumbnail size', 800, 240 ); 
add_image_size( 'homepage-thumb size', 220, 180 ); 
add_image_size( 'fullpage-thumb size', 590, 790 );

18. Hiển thị tổng số bài viết công khai

// Hiển thị tổng số bài viết
function wpb_total_posts() {
 $total = wp_count_posts()->publish;
 echo 'Total Posts: ' . $total;
}

19. Thay đổi logo WordPress và đường dẫn logo trang đăng nhập

// Thay đổi link logo admin trang đăng nhập
 add_filter('login_headerurl', 'wpc_url_login');
 function wpc_url_login(){
	return "https://ngayhomdo.net/";
}

//Thay đổi logo cho trang đăng nhập
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'giuseart_login_enqueue_scripts' );
	function giuseart_login_enqueue_scripts(){
		echo '<style type="text/css" media="screen">';
		echo '#login h1 a
		{
		background-image:url(https://ngayhomdo.net/wp-content/uploads/2021/06/logo.png);
		;';
		echo '</style>';
}

20. Tùy chỉnh CSS cho trang đăng nhập

//Tùy chỉnh CSS cho trang đăng nhập WordPress
function tp_custom_logo() { ?>
  <style type="text/css">
  body.login {
    background: url(https://ngayhomdo.net/wp-content/uploads/2021/08/hinh-nen-pc-1.jpg) !important;
    background-repeat: no-repeat !important;
    background-size: cover !important;
  }
  .login #backtoblog, .login #nav {
    border: 1px solid !important;
    background: white !important;
    border-radius: 20px !important;
    background: #ffffff91 !important;
  }
  .login .privacy-policy-page-link a {
    padding: 4px 10px;
    border: 1px solid !important;
    background: white !important;
    border-radius: 20px !important;
    background: #ffffff91 !important;
  }
  .login .privacy-policy-page-link {
    margin: 0 !important;
  }
   .login h1 a {
    background - size: 115 px!important;
    height: 115 px!important;
    width: 209 px!important;
  }
   #login {
    width: 450px !important;
    padding: 10px !important;
  }
  .login form {
    border-radius: 20px;
    background: #ffffff91 !important;
  }
  .login form.input, .login form input[type = checkbox], .login input[type = text] {
    border: none;
  }
  .login h1 a {
    background-size: 150px !important;
    height: 150px !important;
    width: 150px !important;    
  }
  </style>
<?php }
add_action('login_enqueue_scripts', 'tp_custom_logo');

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu, để dễ đọc.