Cách thay đổi nội dung email thông báo từ wordpress

Mình có tìm nhưng không có thấy nhiều hướng dẫn về vấn đề này, nay mình xin hướng dẫn các bạn Cách thay đổi nội dung email thông báo từ wordpress có dạng wordpress@domain.com khi gửi thông báo đăng ký thành viên, hay các thông báo khác.

Một số vấn đề đơn giản không cần dùng plugin thì chúng ta nên hạn chế sài plugin. Cách này bạn có thể thay đổi nội dung, tên người, địa chỉ email gửi cho phù hợp với web của bạn.

1. Thay đổi nội dung gửi mail thông báo thành viên mới

Để thay đổi nội dung thông báo người dùng đăng ký mới. Bạn thêm đoạn code sau vào file function.php của chủ đề con của bạn.

/**
 * Custom register email
 */
add_filter( 'wp_new_user_notification_email', 'custom_wp_new_user_notification_email', 10, 3 );
function custom_wp_new_user_notification_email( $wp_new_user_notification_email, $user, $blogname ) {
 
  $user_login = stripslashes( $user->user_login );
  $user_email = stripslashes( $user->user_email );
  $login_url = wp_login_url();
  $message = __( 'Xin chào,' ) . "/r/n/r/n";
  $message .= sprintf( __( "Chào mừng đến với %s! Đây là cách đăng nhập:" ), get_option('blogname') ) . "/r/n/r/n";
  $message .= wp_login_url() . "/r/n";
  $message .= sprintf( __('Tên đăng nhập: %s'), $user_login ) . "/r/n";
  $message .= sprintf( __('Email: %s'), $user_email ) . "/r/n";
  $message .= __( 'Mật khẩu: Mật khẩu bạn đã nhập trong biểu mẫu đăng ký. (
Vì lý do bảo mật, chúng tôi lưu mật khẩu được mã hóa)' ) . "/r/n/r/n";
  $message .= sprintf( __('Vì lý do bảo mật, chúng tôi lưu mật khẩu được mã hóa %s.'), get_option('admin_email') ) . "/r/n/r/n";
  $message .= __( 'Tạm biệt!' );
 
  $wp_new_user_notification_email['subject'] = sprintf( '[%s] Thông tin đăng nhập.', $blogname );
  $wp_new_user_notification_email['headers'] = array('Content-Type: text/html; charset=UTF-8');
  $wp_new_user_notification_email['message'] = $message;
 
  return $wp_new_user_notification_email;
}

Thay đổi hoặc thêm nội dung theo ý mình.

Để thêm nội dung bạn hãy thêm dòng $message, Ví dụ:

$message .= __( 'Đây là đoạn nội dung mới' ) . "/r/n/r/n";

Lưu file lại và kiểm tra xem đã ok chưa nhé.

Để thay đổi nội dung các mail khác như thông báo comment, đổi mật khẩu… chỉ cần bạn tìm ra hook của nó là được.

2. Thay đổi địa chỉ email mặt định dạng wordpress@domain.com

Nếu chỉ muốn đổi tên, địa chỉ email thì sử dụng đoạn code dưới.

Copy dán vào file functions.php của theme đang dùng.

add_filter('wp_mail_from','yoursite_wp_mail_from');
function yoursite_wp_mail_from($content_type) {
return 'admin@yourdomain.com';
}
add_filter('wp_mail_from_name','yoursite_wp_mail_from_name');
function yoursite_wp_mail_from_name($name) {
return 'Thông báo';
}
 • Thay đổi phần “admin@yourdomain.com” thành mail của bạn
 • Thay “Thông báo” thành tên bạn hay tên web của bạn.

Kiểm tra thử được chưa nhé.

Chúc bạn thành công.


ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

✔ Không sử dụng từ khóa trong mục "Tên".
✔ Sẽ hay hơn nếu dùng tên và địa chỉ email thật.
✔ Sử dụng tiếng Việt có dấu, để dễ đọc.

Có 2 bình luận